English version below
Český národní korpus | Aktuality
Prosinec 2019 | Facebook

Nové korpusy

V prosinci 2019 byly zveřejněny pravidelné aktualizace synchronního psaného korpusu SYN (verze 8) a paralelního korpusu InterCorp (verze 12). Kromě toho bylo zpřístupněno pět nových korpusů: korpus polooficiální internetové komunikace NET, korpus monologů orator a autorské korpusy Karla Čapka a Jana Čepa.

Slovo v kostce

K vý­ročí 25 let od za­lo­žení Ústavu Čes­kého ná­rod­ního kor­pusu byla spuš­těna tři nová webová rozhraní. Prvním z nich je Slovo v kostce, které slouží k zobrazení základního přehledu o používání zadaného slova. Soustředí v sobě informace, které lze získat z korpusů ČNK pomocí dostupných nástrojů, a vytváří tak přehledný profil slova z různých perspektiv.

Korpusová kalkulačka

Dalším nově zveřejněným webovým rozhraním je korpusová kalkulačka Calc. Kalkulačka je roz­dě­lena do ně­ko­lika uži­va­tel­sky pří­stup­ných mo­dulů vhod­ných pro po­čí­tání ty­pic­kých sta­tis­tic­kých úloh běž­ných v kor­pu­so­vém vý­zkumu. Na rozdíl od dalších podobných nástrojů vychází kalkulačka z konkrétní úlohy, pro kterou uživateli sama navrhne vhodný statistický test.

Prohlížeč frekvenčních seznamů

Třetím webovým rozhraním je prohlížeč frekvenčních seznamů Lists. Nabízí snadné prohlížení a srovnávání frekvenčních seznamů z vybraných korpusů ČNK a dále jejich interaktivní filtrování, které může být založeno jak na informaci o frekvenci, tak i na znění konkrétních slovních tvarů či lemmat.

Institucionální přihlášení

Od května 2019 je možné pro pří­stup do ČNK po­u­ží­vat také institucionální přihlášení přes SSO Shi­b­bo­leth. Uži­va­te­lům z aka­de­mické sféry tak od­padá nut­nost re­gis­trace, pro­tože se mo­hou při­hlá­sit účtem své do­mov­ské in­sti­tuce.

PF 2020

Klidné prožití Vánoc a do Nového roku hodně štěstí a spokojenosti přeje nejenom celý tým pracovníků ČNK, ale také naše korpusové děti, které připravily animované vánoční přání!

Czech National Corpus | Newsletter
December 2019 | Facebook

New corpora

Our regular updates of the SYN corpus of contemporary written Czech (release 8) and the InterCorp parallel corpus (release 12) were published in December 2019. In addition, five new corpora were released: NET, corpus of semi-official internet communication, orator, corpus of monologues, as well as author corpora of Karel Čapek and Jan Čep.

Word at a Glance

On the oc­ca­sion of 25 years since the foun­da­tion of the In­sti­tute of the Czech Na­tion­al Cor­pus, three new web interfaces have been re­leased. One of them, Word at a Glance, presents a quick and user-friend­ly way to get word pro­files based en­tire­ly on cor­pus da­ta. The interface provides information which can be obtained from the CNC corpora using available tools, but aggregated into a word profile viewed from various perspectives.

Corpus calculator

Another newly released web interface is Calc. Calc is a corpus calculator that is di­vid­ed in­to a num­ber of user-friend­ly mod­ules suit­able for cal­cu­lat­ing typ­i­cal sta­tis­ti­cal tasks com­mon­ly en­coun­tered in cor­pus re­search. Unlike other similar tools, Calc is task-driven, which means that users only need to select the task and the tool will present them the results of an appropriate statistical test.

Frequency list browser

Last but not least, CNC re­leased a web tool for easy brows­ing, exploring and com­par­ing corpus-based fre­quen­cy lists. The Lists tool of­fers in­ter­ac­tive fil­ter­ing based on four types of fre­quen­cy in­for­ma­tion for each entry (word form or lem­ma) in a se­lect­ed (sub)cor­pus.

In­sti­tu­tion­al lo­gin

Start­ing from May 2019, there is al­so the possibility to ac­cess CNC us­ing SSO Shib­bo­leth. This means that users from acad­e­mia no longer need to reg­is­ter, as they can use their in­sti­tu­tion­al lo­gin.

Season’s greetings

The entire CNC team wishes you happy holidays and all the best in the New Year 2020. And enjoy this short film greeting animated by the children of our staff!

Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
www.korpus.cz | ucnk@korpus.cz | +420 221 619 837