AplikaceAplikace

Seminář ÚČNK

Nadcházející semináře

Místo konání
Panská 890/7 (Kaunický palác), 1. patro levého křídla
Online
seminář je přenášen také online, v případě zájmu o link prosím napište Lucii nebo Janě.
Čas konání
úterý, 13:00, není-li uvedeno jinak
Datum Téma · Přednášející · Abstrakt

Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka

  1. Adrian Zasina

Cílem příspěvku je představení novátorské publikace korpusové cvičebnice, jež se zaměřuje na procvičování problematických oblastí češtiny nerodilých mluvčích. Tato cvičebnice je první ucelenou publikací poskytující širokou škálu hotových cvičení založených na korpusových datech. Jednotlivé kapitoly se věnují obtížným oblastem češtiny nerodilých mluvčích v následujících okruzích: rozdíly ve významu a význam slov, gramatický rod, skloňování, substantivizovaná adjektiva, tvrdá vs. měkká adjektiva, zájmena, předložky, předpony s-/z-, příčestí minulé, kolokace, frazémy, stylové varianty, konkurence genitivních koncovek a- a u-, kvantita. Rozdělení cvičení na přímou a nepřímou práci s počítačem umožňuje lepší orientaci v předkládaném materiálu a usnadňuje volbu vhodných korpusových aktivit s ohledem na aktuální potřeby studentů a vybavení třídy. V rámci prezentace uvedeme tří příkladové aktivity týkající se: rozdílu ve významu zdánlivých synonym, dativu a kolokability.

Velké úterý

Seminář se nekoná.

Korpusy rané češtiny

  1. Anna Chromá
  2. Klára Matiasovitsová
  3. Jakub Sláma
  4. Filip Smolík

Pod názvem Korpusy rané češtiny (Corpora of Czech as the First Language in Acquisition) pracuje skupina doktorandů a mladších studentů FF UK, která od roku 2014 postupně buduje korpusy složené z přepisů nahrávek komunikace dětí s rodiči v přirozeném prostředí. Nahrávky mapují vývoj zapojených dětí zhruba ve věku 1,5 až 3,5 roku. Rozpracované jsou dva korpusy: korpus Chroma je založený na audionahrávkách sedmi dětí, byl již zveřejněný (v databázích CHILDES a LINDAT) a aktuálně probíhá jeho revize a morfologická anotace; korpus ChroMat je založený na videonahrávkách dalších 6-7 dětí a je stále v procesu vzniku.

V přednášce stručně představím pozici korpusů ve výzkumu osvojování jazyka obecně; ukážu, jak vypadají přepisy tvořící tyto korpusy a jak je možné v nich vyhledávat.

Dále se zaměřím na vznikající morfologickou anotaci, která vychází z automatického značkování programem MorphoDiTa a následně prochází dalšími kroky tak, aby byl její formát kompatibilní s mezinárodní databází dětských korpusů CHILDES.

Nakonec budu mluvit o rozpracované korpusové analýze slovesa být, která je první vlaštovkou mezi analýzami využívajícími naše korpusy. Tato analýza vychází z dokladů všech tvarů slovesa být automaticky vyhledaných v korpusu Chroma. Zaměřuje se jak na dětské, tak na dospělé výpovědi, zkoumá obecné vývojové trajektorie a hledá potenciální vztahy mezi inputem od dospělých a dětskou ranou produkcí.

 

https://coczefla.ff.cuni.cz/

https://childes.talkbank.org/

https://lindat.cz/