AplikaceAplikace

Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka

Datum
Přednášející
  1. Adrian Zasina
Abstrakt

Cílem příspěvku je představení novátorské publikace korpusové cvičebnice, jež se zaměřuje na procvičování problematických oblastí češtiny nerodilých mluvčích. Tato cvičebnice je první ucelenou publikací poskytující širokou škálu hotových cvičení založených na korpusových datech. Jednotlivé kapitoly se věnují obtížným oblastem češtiny nerodilých mluvčích v následujících okruzích: rozdíly ve významu a význam slov, gramatický rod, skloňování, substantivizovaná adjektiva, tvrdá vs. měkká adjektiva, zájmena, předložky, předpony s-/z-, příčestí minulé, kolokace, frazémy, stylové varianty, konkurence genitivních koncovek a- a u-, kvantita. Rozdělení cvičení na přímou a nepřímou práci s počítačem umožňuje lepší orientaci v předkládaném materiálu a usnadňuje volbu vhodných korpusových aktivit s ohledem na aktuální potřeby studentů a vybavení třídy. V rámci prezentace uvedeme tří příkladové aktivity týkající se: rozdílu ve významu zdánlivých synonym, dativu a kolokability.