AplikaceAplikace

Časovanie slovies v slovenčine na korpusovom základe

Datum
Přednášející
  1. Miroslav Zumrík
  2. Daniela Majchráková
  3. Lucia Miháliková
Abstrakt

Najnovšia publikácia z oddelenia Slovenského národného korpusu s názvom Časovanie slovies v slovenčine nadväzuje na publikáciu Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi a zameriava sa na zložitý systém konjugácie slovenských slovies. Východiskom je formálne spracovanie jazykových dát, formálny opis slovesných paradigiem sa však dopĺňa prostredníctvom systémovolingvistických poznatkov z oblasti morfematiky a morfológie. Členenie slovies sa kvôli názornosti spracúva schematicky a identifikované konjugačné typy a paradigmy sú charakterizované aj z kvantitatívneho hľadiska.

Bibliografický odkaz
ZUMRÍK, Miroslav – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – MIHÁLIKOVÁ, Lucia: Časovanie slovies v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7.