AplikaceAplikace

Multidimenzionální analýza češtiny

Datum
Přednášející
  1. doktorandi ÚČNK
Abstrakt

Multidimenzionální analýza (MDA) Douglase Bibera je metodou, která umožňuje na základě vnitrotextových kritérií provést klasifikaci textů do funkčních makroskupin. U každého textu se sleduje množství jazykových rysů, u nichž se napříč žánry předpokládá variabilita; tyto rysy jsou posléze shlukovány do svazků (dimenzí), pro něž se hledá funkční interpretace. Jednou takovou dimenzí je dle Bibera např. informační hustota a souvisí kromě mnoha dalších rysů s častým výskytem substantiv a vysokou průměrnou délkou slova.

V našem projektu se snažíme navázat na Bibera jakož i průkopnickou práci Viléma Kodýtka a metodou MDA zmapovat rozmanitost češtiny. Za tímto účelem připravujeme žánrově různorodý korpus a dáváme dohromady seznam jazykových rysů, v nichž by se tato variabilita měla odrážet. V rámci semináře jednak krátce představíme metodu MDA a připravovaný korpus, ale primárně se budeme věnovat rysům, na jejichž správném výběru úspěch celé analýzy závisí. Budeme tedy vděční za jakékoli připomínky a doplnění. Pokud byste si příspěvek do diskuze raději rozmysleli předem, je možné se s rysy, o nichž aktuálně uvažujeme, seznámit již v předstihu prostřednictvím této prezentace.